Polityka Prywatności

Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Tau Nowacki sp.k. z siedzibą w Warszawie („TAU”). Dane osobowe zbierane przez TAU przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku z RODO. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych prosimy o kontakt z TAU pod adresem e-mail: office@tau.legal.

Zakres i cele przetwarzania danych osobowych

W ramach swojej działalności TAU zbiera i przetwarza dane osobowe: (a) w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TAU jako administratora danych: w celu świadczenia usług na rzecz Klientów, informacji o usługach TAU, w tym o wydarzeniach organizowanych przez TAU lub w których TAU uczestniczy, a także w celach analitycznych, statystycznych oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną internetową tau.legal (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO); (b) w celu wykonywania umów zawieranych z klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi  (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO); (c) w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z TAU (podstawa prawna, odpowiednio, art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzamy dane osobowe również w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na TAU (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Twoje prawa

Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności. Przetwarzanie danych osobowych w ramach świadczenia usług pomocy prawnej uregulowane jest w umowach zawieranych z klientami lub w ogólnych warunkach dotyczących świadczenia usług prawnych. Przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną uwarunkowane jest otrzymaniem od Państwa uprzedniej zgody, w tym udzielonej poprzez zapisanie się do newslettera lub poprzez złożenie dyspozycji otrzymywania określonych informacji. Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawnych dotyczących ochrony danych osobowych i w przewidzianym w nich zakresie przysługuje Państwu prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Niektóre z tych uprawnień mogą nie przysługiwać w zakresie przetwarzania danych w ramach świadczenia pomocy prawnej. Jeżeli nie chcą Państwo, aby TAU przetwarzał Państwa dane osobowe w celach marketingowych, mogą Państwo w każdym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu. Jeżeli udzielili Państwo zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą ją Państwo wycofać w każdym czasie, jednakże wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi związanej z przetwarzaniem przez TAU danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Okres przetwarzania

Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez TAU jako administratora danych związanych z przetwarzaniem określonych danych, do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z umową, z którą jest związane przetwarzanie danych osobowych, lub związanych z przedawnieniem obowiązków wynikających z przepisów prawa, do czasu wniesienia sprzeciwu w zakresie przetwarzania w celach marketingowych.

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane  z TAU, w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, a także zewnętrzni dostawcy usług tacy jak podmioty świadczące usługi IT, w tym usługi cloud computing, podmioty świadczące usługi w zakresie działań marketingowych i inne podmioty przetwarzające dane w imieniu TAU na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych), księgowi, biegli rewidenci i audytorzy, prawnicy, organy administracji, służby państwowe i sądy. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie TAU. Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE, TAU zastosuje odpowiednie instrumenty mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. TAU, w związku ze współpracą ze swoimi dostawcami oraz innymi kancelariami prawnymi, może powierzać przetwarzanie Państwa danych osobowych wyżej wskazanym podmiotom, jednakże w każdym przypadku podmioty te będą zobowiązane do zachowania poufności Państwa danych osobowych oraz do przetwarzania ich zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych oraz odpowiednimi instrukcjami TAU.

Profilowanie

Państwa dane osobowe nie będą przedmiotem profilowania jako jednej z form zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych.

Zmiany Polityki

TAU może zmienić obowiązującą politykę prywatności, w szczególności w celu jej dostosowania do wymogów określonych obowiązującymi przepisami prawa, informując o dokonanych zmianach na stronie internetowej tau.legal.